Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Charakterystyka i struktura zawodów

Ogólnopolska Olimpiada to zawody, które mają charakter indywidualny i są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady.
Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:

  • I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
  • II etap – eliminacje okręgowe,
  • III etap – eliminacje centralne (finał).

Zawody I stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich uprawnionych szkołach, uprzednio zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie, w całym kraju, tego samego dnia (zgodnie z terminarzem). Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu Historia i teraźniejszość oraz Wiedza o Społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Zawody II stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach (zgodnie z terminarzem). Zawody przeprowadzane są przez Komitety Okręgowe.

Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów: pisemnego  (rozwiązanie testu) i ustnego – (odpowiedzi na pytania problemowe).

Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z trzech etapów:

  1. pisemnego – rozwiązanie testu;
  2. ustnego – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe;
  3. ustnego – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Na podstawie wyników zawodów centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), a Komitet Główny wydaje decyzję o przyznaniu tytułów laureata i statusu finalisty.

W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:

1)   finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który został zakwalifikowany do etapu ustnego (II etapu zawodów centralnych),
2)   laureaci to 30 najlepszych zawodników spośród finalistów olimpiady.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2023-2024

Gabriela Prusek- tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.

Kamil Burzyński – udział w etapie okręgowym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.