Organ prowadzący

 1. Home
 2. Organ prowadzący

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ RODZINY

ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 11
10-456 OLSZTYN
tel/fax : 89 533 38 44

Kontakt do Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: Andrzej Olszewski, tel. 604-550-580
Wiceprezes: Aldona Zakrzewska, tel. 608-636-330
e-mail: prezes.ssr@gmail.com

Sprawy do Stowarzyszenia należy kierować pisemnie do sekretariatu szkoły.
Rozpatrywane będą one na zebraniach Stowarzyszenia raz w miesiącu.
Członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie jako wolontariusze.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Stała troska o wychowanie dzieci i młodzieży, obejmująca pełną formację ich osobowości, zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego.
 2. Wpływanie na wychowawcze postawy rodziców i nauczycieli.
 3. Wspomaganie rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania trudnościom wychowawczym, dydaktycznym, zagrożeniom społecznym i uzależnieniom.
 4. Nauka samorządności.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Rozwój edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Działalność na rzecz rodziny, jej prawidłowego rozwoju i przeciwdziałaniu przemocy (w rodzinie).
 11. Przeciwdziałanie zagrożeniom, uzależnieniom i patologiom społecznym.
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym i seniorów.
 13. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.