Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada Historyczna

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Charakterystyka i struktura zawodów

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to zawody, które mają charakter indywidualny i są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej.
Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:

  • I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
  • II etap – eliminacje okręgowe,
  • III etap – eliminacje centralne (finał).

Zawody I etapu przeprowadzane są przez szkołę i składają się z części pisemnej i ustnej. Zawody II etapu przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej i obejmują część pisemną i ustną. Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów zakwalifikowanych do etapu II odpowiadają wymaganiom przedmiotu historia niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w zakresie rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej. Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza i ogłasza uczestnikom Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej po zakończeniu eliminacji ustnych. Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli trzy pierwsze lokaty w okręgu (51 osób w skali kraju). Do III etapu dodatkowo zostaje zakwalifikowanych 49 osób – miejsca te przyznaje Komitet Główny, rozdysponowując je proporcjonalnie do liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu eliminacji w poszczególnych okręgach, korzystając ze współczynnika proporcjonalności, który oblicza się, dzieląc liczbę zakwalifikowanych osób przez całą pulę miejsc (100).
Zawody centralne obejmują:

  • pracę pisemną na jeden z sześciu podanych tematów ,
  • pisemną interpretację wskazanych tekstów źródłowych,
  • ustne odpowiedzi na dwa pytania z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz pytania na temat zgłoszonych przez niego 8 lektur.

Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), a Komitet Główny wydaje decyzję o przyznaniu tytułów laureata i statusu finalisty.

Osiągnięcia uczniów

Rok Szkolny 2023-2024

Kamil Burzyński – udział w etapie okręgowym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.

Rok szkolny 2022-2023

Borys Kochański, Kamil Burzyński – udział w etapie okręgowym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.

Rok szkolny 2021-2022

Michał Fodemski – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczeń został zwolniony z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.

Stanisław Soin – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda

Maciej Pijanowski – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Marian Seroczyński

Rok szkolny 2020-2021

Michał Fodemski, Stanisław Soin – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.

Maciej Pijanowski – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Piotr Patejuk.

Rok szkolny 2019-2020

Michał Fodemski, Stanisław Soin– udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.

Maciej Pijanowski, Jakub Żurawlew, Kacper Uminowicz – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Piotr Patejuk.