Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada Literatury

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Charakterystyka i struktura zawodów

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem uczniów spoza kraju. Dzięki udziałowi w zawodach uczniowie i nauczyciele uzyskują bezpośredni, a nie sformalizowany, dostęp do życia naukowego i elementów kształcenia akademickiego, umożliwiający im poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju. Ważną rolę pełnią też konsultacje (wykłady i indywidualne spotkania) z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze dla uczniów zainteresowanych zawodami polonistycznymi

Zawody składają się z następujących etapów:

  • I stopień – zawody szkolne,
  • II etap – zawody okręgowe,
  • III etap – zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju

Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw. W zawodach II stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej. Zawody pisemne składają się z dwóch części. Najpierw uczestnicy piszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym i test językowy. Następnie zostaje ogłoszona lista zawodników dopuszczonych do części ustnej zawodów II stopnia. Po tym etapie prezentuje się listę uczestników, którzy zdobyli rekomendację Komitetu Okręgowego OLiJP do zawodów III stopnia.
Zawody III stopnia, na poziomie ogólnopolskim, składają się z części pisemnej i ustnej. Komitet Główny, po przeprowadzeniu zawodów na tym szczeblu, ustala listy laureatów i finalistów.

Komitet Główny, który kieruje pracami merytorycznymi i organizacyjnymi Olimpiady, został powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN – najważniejszej placówce polonistycznej w kraju. W jego skład wchodzą pracownicy IBL PAN, a także ludzie nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskiego, UMCS w Lublinie etc. – łącznie ok. 40 osób. Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2023-2024

Natalia Bobrowska – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim (finale). Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100% na poziomie podstawowym, poziomie rozszerzonym i maturze ustnej.

Julia Maciejko– tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim (finale). Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100% na poziomie podstawowym, poziomie rozszerzonym i maturze ustnej.

Pola Szczerbuk- udział w etapie okręgowym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2022-2023

Rut Kamińska Calderon – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100% na poziomie podstawowym, poziomie rozszerzonym i maturze ustnej. Na szczeblu wojewódzkich zawodów (tzw. okręgowych) uzyskała najwyższy wynik.

Zyzanna Szyszkowka –  udział w etapie okręgowym.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2021-2022

Amelia Grzybowska – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2020-2021

Amelia Grzybowska, Dagmara Bartoń – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2019-2020

Aleksandra Kantecka– tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2018-2019

Weronika Fiedorowicz – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.