Osiągnięcia

  1. Home
  2. Osiągnięcia
  3. Olimpiada Geograficzna

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Charakterystyka i struktura zawodów

Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej. Organizatorem trzystopniowej Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, w obrębie którego działa Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i jego jednostki terenowe – Komitety Okręgowe.
Na zawody I stopnia składa się etap wstępny – szkolny oraz indywidualne opracowanie wykonywane przez ucznia (tzw. praca zawodów I stopnia).

Autorzy prac, które uzyskały limit punktów, określony przez Komitet Główny, są wytypowani do zawodów II stopnia, które składają się z trzech części: weryfikacji nadesłanych prac I etapu, zawodów pisemnych oraz zawodów ustnych.

Komitet Główny, po przeprowadzeniu zawodów na tym etapie, ustala listę zawodników dopuszczonych do zawodów III stopnia, które składają się z części pisemnej, obowiązkowych zajęć terenowych, zawodów drużynowych oraz części ustnej.

Wyniki wszystkich części zawodów III stopnia (z wyjątkiem zawodów drużynowych, niewliczanych do punktacji indywidualnej) każdego zawodnika są sumowane oraz zatwierdzane przez przewodniczącego jury i Komitet Główny. Na ich podstawie Komitet Główny na posiedzeniu plenarnym ustala listę laureatów i finalistów.

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2020-2021

Szymon Hochleitner – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczeń został zwolniony z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Mariola Strużyńska

Rok szkolny 2019-2020

Szymon Hochleitner – udział w zawodach centralnych.

Hanna Trzaskowska – udział w zawodach okręgowych.

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Mariola Strużyńska.