Aktualności

Ślubowanie klas I

Dnia 16 października 2017 roku podczas uroczystej Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

Rota ślubowania:

W poczuciu zaszczytu przynależności do grona uczniów
XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego 
im. Świętej Rodziny w Olsztynie

prosząc o wsparcie Świętą Rodzinę – Patrona Szkoły
i Patrona Klasy I

Uroczyście ślubuję:

Kochać Boga, Kościół i Ojczyznę
oraz wypełniać wobec Nich swoje zobowiązania.

Ślubuję.

Szanować kulturę
i chrześcijańskie dziedzictwo naszej Ojczyzny.

Ślubuję.

Dbać o honor, tradycję
i dobre imię Szkoły oraz godnie reprezentować
Ją na zewnątrz.

Ślubuję.

Pracowicie i wytrwale zdobywać wiedzę
i rozwijać talenty, którymi mnie Bóg obdarzył.

Ślubuję.

Kształtować cechy charakteru i pielęgnować
postawy, których wzorem jest Święta Rodzina.

Ślubuję.

Szanować piękno mowy ojczystej
i dbać o kulturalne słownictwo.

Ślubuję.

Okazywać szacunek każdemu człowiekowi
w duchu Ewangelii.

Ślubuję.

Stawać się świadkiem Bożej prawdy i miłości
we współczesnym świecie.

Ślubuję.

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

 

Galeria ze ślubowania: