Aktualności

Sukcesy ucznów

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Charakterystyka i struktura zawodów
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to zawody, które mają charakter indywidualny i są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej.
Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:
⦁ I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
⦁ II etap – eliminacje okręgowe,
⦁ III etap – eliminacje centralne (finał).

Zawody I etapu przeprowadzane są przez szkołę i składają się z części pisemnej i ustnej. Zawody II etapu przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej i obejmują część pisemną i ustną. Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów zakwalifikowanych do etapu II odpowiadają wymaganiom przedmiotu historia niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w zakresie rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej. Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza i ogłasza uczestnikom Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej po zakończeniu eliminacji ustnych. Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli trzy pierwsze lokaty w okręgu (51 osób w skali kraju). Do III etapu dodatkowo zostaje zakwalifikowanych 49 osób – miejsca te przyznaje Komitet Główny, rozdysponowując je proporcjonalnie do liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu eliminacji w poszczególnych okręgach, korzystając ze współczynnika proporcjonalności, który oblicza się, dzieląc liczbę zakwalifikowanych osób przez całą pulę miejsc (100).
Zawody centralne obejmują:
⦁ pracę pisemną na jeden z sześciu podanych tematów ,
⦁ pisemną interpretację wskazanych tekstów źródłowych,
⦁ ustne odpowiedzi na dwa pytania z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz pytania na temat zgłoszonych przez niego 8 lektur.
Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), a Komitet Główny wydaje decyzję o przyznaniu tytułów laureata i statusu finalisty.

Źródło: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/o-olimpiadzie

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
⦁ Michał Fodemski- tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczeń został zwolniony z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.
Stanisław Soin– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.
Maciej Pijanowski– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Marian Seroczyński.

Rok szkolny 2020-2021
Michał Fodemski, Stanisław Soin– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.
Maciej Pijanowski– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Piotr Patejuk.

Rok szkolny 2019-2020
Michał Fodemski, Stanisław Soin– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Damian Szweda.
Maciej Pijanowski, Jakub Żurawlew, Kacper Uminowicz– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Piotr Patejuk.

 

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Charakterystyka i struktura zawodów
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem uczniów spoza kraju. Dzięki udziałowi w zawodach uczniowie i nauczyciele uzyskują bezpośredni, a nie sformalizowany, dostęp do życia naukowego i elementów kształcenia akademickiego, umożliwiający im poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju. Ważną rolę pełnią też konsultacje (wykłady i indywidualne spotkania) z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze dla uczniów zainteresowanych zawodami polonistycznymi.
Zawody składają się z następujących etapów:
⦁ I stopień – zawody szkolne,
⦁ II etap – zawody okręgowe,
⦁ III etap – zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju
Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw. W zawodach II stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej. Zawody pisemne składają się z dwóch części. Najpierw uczestnicy piszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym i test językowy. Następnie zostaje ogłoszona lista zawodników dopuszczonych do części ustnej zawodów II stopnia. Po tym etapie prezentuje się listę uczestników, którzy zdobyli rekomendację Komitetu Okręgowego OLiJP do zawodów III stopnia.
Zawody III stopnia, na poziomie ogólnopolskim, składają się z części pisemnej i ustnej. Komitet Główny, po przeprowadzeniu zawodów na tym szczeblu, ustala listy laureatów i finalistów. .
Komitet Główny, który kieruje pracami merytorycznymi i organizacyjnymi Olimpiady, został powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN – najważniejszej placówce polonistycznej w kraju. W jego skład wchodzą pracownicy IBL PAN, a także ludzie nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskiego, UMCS w Lublinie etc. – łącznie ok. 40 osób. Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji.

Źródło: https://www.olijp.pl/?q=node/27

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Amelia Grzybowska – udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2020-2021
Amelia Grzybowska, Dagmara Bartoń– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

Rok szkolny 2019-2020
Aleksandra Kantecka– tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczennica została zwolniona z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.
Rok szkolny 2018-2019
Weronika Fiedorowicz– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Katarzyna Korol.

 

 

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Charakterystyka i struktura zawodów
Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej. Organizatorem trzystopniowej Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, w obrębie którego działa Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i jego jednostki terenowe – Komitety Okręgowe.
Na zawody I stopnia składa się etap wstępny – szkolny oraz indywidualne opracowanie wykonywane przez ucznia (tzw.  praca  zawodów I stopnia).
Autorzy prac, które uzyskały limit punktów,  określony przez Komitet Główny, są wytypowani do zawodów II stopnia, które składają się z trzech części: weryfikacji nadesłanych prac I etapu, zawodów pisemnych oraz zawodów ustnych.
Komitet Główny, po przeprowadzeniu zawodów na tym etapie, ustala listę zawodników dopuszczonych do zawodów III stopnia, które składają się z części pisemnej, obowiązkowych zajęć terenowych, zawodów drużynowych oraz części ustnej.
Wyniki wszystkich części zawodów III stopnia (z wyjątkiem zawodów drużynowych, niewliczanych do punktacji indywidualnej) każdego zawodnika są sumowane oraz zatwierdzane przez przewodniczącego jury i Komitet Główny. Na ich podstawie Komitet Główny na posiedzeniu plenarnym ustala listę laureatów i finalistów.

Źródło: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/program-zawodow/

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2020-2021
Szymon Hochleitner – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Uczeń został zwolniony z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskując na świadectwie wynik 100%.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Mariola Strużyńska.

Rok szkolny 2019-2020
Rezultat
Szymon Hochleitner– udział w zawodach centralnych.
Hanna Trzaskowska– udział w zawodach okręgowych.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Mariola Strużyńska.

 

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „O Diamentowy Indeks AGH”

Charakterystyka i struktura zawodów
Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Ogólnopolska „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, czyli wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.
Zawody mają charakter trójstopniowej olimpiady przedmiotowej:
⦁ I stopień – etap szkolny,
⦁ II stopień – etap okręgowy,
⦁ III stopień – etap centralny.
W programie znajduje się zakres wiedzy, umiejętności oraz wykaz literatury wymaganych na poszczególnych etapach Olimpiady.

Źródło: http://www.diament.agh.edu.pl/podstawowe-informacje/

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Maria Lipska – tytuł Finalisty w zawodach na szczeblu ogólnopolskim.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Daniel Pawlikowski.

 

 

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Charakterystyka i struktura zawodów
OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Jej zawody są trzystopniowe:
⦁ zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach,
⦁ zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w skali okręgów,
⦁ zawody III stopnia (centralne) odbywają się w skali ogólnokrajowej.
Zawody I i II stopnia przeprowadzane są w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia – w formie pisemnej i ustnej. Mają one charakter indywidualny i obejmują zagadnienia wskazane programem OWE, zawarte w literaturze zalecanej w przygotowaniach do zawodów oraz aktualne problemy społeczno-gospodarcze Polski i świata. Do zawodów III stopnia kwalifikowanych jest 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach II stopnia. Po przeprowadzeniu zawodów centralnych Komitet Główny podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu laureata i finalisty na podstawie protokołu jury.
Źródło: http://www.owe.pte.pl/informacje/program-i-regulamin.html

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2020-2021
Szymon Hochleitner – udział w zawodach okręgowych
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Żaneta Kędzierska.

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ BRAIN BEE 2022

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Awans do etapu regionalnego:
Adrianna Okurowska
⦁ Anna Sobczak
⦁ Gabriela Stasińska
⦁ Maja Tońska

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – dr Małgorzata Kolenkiewicz.

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ CANSAT

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Awans do II etapu Konkursu CanSat 2022
Maria Bereza
Michalina Górnecka
Adam Krzywicki
Maciej Obarek
Maciej Szwajkowski
Antoni Wiśniewski

Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Daniel Pawlikowski.

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „Polska- Szwecja miedzy rywalizacją i współpracą”

 

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Maria Ozygała – tytuł Finalisty.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – mgr Marian Seroczyński.

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Charakterystyka i struktura zawodów
Zawody Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przebiegają w trzech etapach:
⦁ szkolnym,
⦁ diecezjalnym,
⦁ ogólnopolskim.
Pierwszy etap przeprowadzają katecheci bądź szkolni koordynatorzy konkursu – wyznaczeni przez dyrektorów placówek.  Zarejestrowane wcześniej w konkursie szkoły otrzymują od organizatora pakiety zawierające: arkusze testowe oraz pytania dodatkowe (w przypadku koniecznej dogrywki) wraz z kluczem odpowiedzi dla komisji szkolnych. Autorami pytań na każdym poziomie eliminacji są bibliści Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Etap diecezjalny przygotowują koordynatorzy diecezjalni konkursu, powołani przez organizatora. Do etapu diecezjalnego mogą awansować trzy osoby z każdej biorącej udział w konkursie Na eliminacje składają się dwie części: pisemna (test wyboru) oraz ustna. Etap ogólnopolski – finał konkursu
to dwudniowe spotkanie, na które obok eliminacji mających wyłonić zwycięzców danej edycji składają się wydarzenia modlitewno-formacyjne i artystyczne. W pierwszym dniu uczestnicy rozwiązują test pisemny, na podstawie którego siedem osób kwalifikuje się do części ustnej. Do ścisłego finału może awansować siedem osób, które wykażą się największą wiedzą w teście. W drugim dniu wszyscy poznają „siódemkę” rywalizującą o pierwsze miejsca w konkursie i śledzą ich zmagania przed komisją. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na te same pytania, aż do wyłonienia zwycięzców.

Źródło: http://okwb.pl/02etapy/

Osiągnięcia uczniów

Rok szkolny 2021-2022
Gabriela Prusek– III miejsce w etapie diecezjalnym; udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim.
Maria Ozygała– V miejsce etapie diecezjalnym.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. Eryk Sienkiewicz.

Rok szkolny 2020-2021
Monika Wieczorek– IV miejsce w etapie diecezjalnym.
Hanna Trzaskowska– V miejsce w etapie diecezjalnym.
Nauczyciel prowadzący i opiekun merytoryczny – ks. Eryk Sienkiewicz.