Aktualności

NAGRAJ FILM…

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
NA ETIUDĘ FILMOWĄ

inspirowaną postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie etiudy filmowej trwającej od 3 do 5 minut, której temat ma być inspirowany postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza. Film może być opracowany w dowolnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja itp.). Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu.

Nadsyłanie prac: do 25 listopada 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Korol

logo_sienkiewicz

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
inspirowaną postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie etiudy filmowej trwającej od 3 do 5 minut, której temat ma być inspirowany postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza. Film może być opracowany w dowolnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja itp.). Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu.

 

Prace konkursowe

 1. Prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym nie więcej niż 5 osób (wówczas nagrody będą przyznawane zespołowo).
 1. Na konkurs mogą wpłynąć maksymalnie 2 prace z poziomu gimnazjalnego i 2 prace z poziomu ponadgimnazjalnego z jednej szkoły.
 2. Wymagania techniczne:
 1. film powinien być zapisany w formacie AVI, WMV, MPEG,

zalecana wielkość pliku do 2 GB,

 1. c) film musi zostać nagrany na płytę CD, DVD lub pendrive oraz zapisany na jednym z popularnych portali filmowych, np. YOUTUBE, VIMEO.
 1. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana, np. na opakowaniu płyty. Opis powinien zawierać:
 1. tytuł pracy
 2. imię i nazwisko autora/autorów i nazwę i adres szkoły.
 1. Jeden uczestnik konkursu (osoba lub zespół) może przesłać maksymalnie jedną pracę.
 1. Autorzy, nadsyłając pracę, zgadzają się na zamieszczenie jej na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie.
 1. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia (w przypadku uczestników nieletnich oświadczenie powinno zostać podpisane przez ich opiekunów prawnych), która znajduje się na stronie wmbp.olsztyn.pl w zakładce „Projekt edukacyjny SIENKIEWICZ”.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub prac łamiących majątkowe albo osobiste prawa autorskie osób trzecich.
 1. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. O tym, że nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatorów konkursu.

 

Terminarz konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu: 5 października 2016 r.
 1. Nadsyłanie prac: do 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 1. Ogłoszenie wyników: 10 grudnia 2016 r.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury wybrane przez organizatorów konkursu przyzna nagrody wg następujących kryteriów:
  1. sposób realizacji tematu
  2. oryginalność pomysłu
  3. ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody

 1. Zostaną przyznane:
  1. trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz trzy wyróżnienia w kategorii szkoła gimnazjalna
  2. trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz trzy wyróżnienia w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.
 1. Prezentacja nagrodzonych prac (I, I, III miejsce) w Kinie Studyjnym Awangarda 2 w Olsztynie podczas uroczystej gali finałowej 10 grudnia 2016 r.

Zgłoszenie prac konkursowych

 1. Pracę należy przesłać na jednym z nośników – płyta CD, DVD, pendrive – dokładnie opisaną (patrz. Prace konkursowe).
 1. Pracę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na etiudę filmową”.
 1. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Oświadczenia o prawach autorskich

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do filmów, wizerunków, które załącza w związku z konkursem.
 1. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono w filmie, oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

Dane do kontaktu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn

Wydział Wspomagania Edukacji, tel. 89 527 25 86 w. 122, e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl